Huishoudelijk Reglement

TITEL 0: INLEIDING

0.1 Het huishoudelijk reglement (H.R.) is van toepassing op elkeen die de lokalen van de vereniging bezoekt.
0.2 Het H.R. wordt op een duidelijke zichtbare plaats in het jeugdhuis opgehangen.

TITEL 1: DOEL

1.1 Ontmoeting, ontspanning, creativiteit, socio-culturele activiteiten, vorming.
1.2 Elk van deze doelstellingen moet terug te vinden zijn in het gehele pakket van activiteiten.
1.3 Niets van deze doelstellingen mag worden opgedrongen.

TITEL 2: LEDEN

2.1 Lid worden van de vereniging kan enkel door
- de lidmaatschapsbijdrage te betalen.
2.2 De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 3 euro.
2.3 De raad van bestuur en de beroepskracht staan in voor de verkoop van de lidkaarten.
De voorzitter houdt de lijst van de leden bij.
2.4 De lidkaart is strikt persoonlijk en kan niet worden doorgegeven.
2.5 Alle lidkaarten vervallen per 1 januari, vanaf die datum worden de lidkaarten van het nieuwe kalenderjaar geldig.
2.6 Bij wangedrag van een lid kan de RVB beslissen om de lidkaart van het betrokken lid in te trekken. De lidmaatschapsbijdrage wordt echter nooit terugbetaald.
2.7 De rechten van het gewoon lid zijn:
- adviesrecht op de A.V.
- reductie op de toegangsprijs (€3) van jeugdhuisactiviteiten.

TITEL 3: WERKEND LID

3.1 Een werkend lid is iemand die zichzelf op zijn ledenfiche aangeeft Werkend Lid te willen worden. Dit houdt in dat het lid zich opgeeft om regelmatig open te houden en mee te werken en te helpen bij activiteiten van het jeugdhuis.
3.2 Elk werkend lid is stemgerechtigd op de A.V.
3.3 Elkeen die als werkend lid wil beschouwd worden, geeft zijn of haar naam op bij de voorzitter. Die legt de lijst van aanvragen tot erkenning voor aan de A.V. die over deze erkenning beslist.
3.4 De voorzitter houdt de lijst bij van de werkende leden.

TITEL 4: DE KERN

4.1 De kern is de benaming voor het orgaan dat zich bezig houdt met de activiteiten in het jeugdhuis
4.2 De kern houdt zich bezig met de planning, bedenking, uitwerking en voorbereiding van activiteiten
4.3 Alle vrijwilligers in het jeugdhuis behoren automatisch tot de kern.

TITEL 5: GEWOONTES

5.01 Het jeugdhuis is een pluralistische vereniging, elkeen mag er zijn gedacht zeggen. Opzettelijk denigrerende, racistische en seksistische uitspraken zijn uit den boze.
5.02 Binnen het jeugdhuis wordt er geen politieke propaganda omhoog gehangen of uitgedeeld.
5.03 Er is geen verplichting om te consumeren.
5.04 Elkeen die weigert zijn consumpties te betalen wordt de toegang tot het jeugdhuis ontzegd.
5.05 Enkel de barploeg bevindt zich achter de toog. Zij zijn het ook die instaan voor de muziek op gewone avonden. Deze regel dient strikt nageleefd te worden door zowel barman als leden/bezoekers.
5.06 Het geluidsvolume dient aangepast te zijn aan de activiteiten binnen.
5.07 Bij het verlaten van het jeugdhuis maakt men geen nodeloos lawaai, teneinde de nachtrust van de buren te respecteren.
5.08 De openhouder staat in voor de ordehandhaving binnen de lokalen van het jeugdhuis. De Raad van Bestuur en Werkende Leden houden toezicht op de naleving van de regels en besluiten.
5.09 Barploeg en RvB kan iemand de toegang tot de lokalen ontzeggen met de bedoeling moeilijkheden te voorkomen.
5.10 Personen die merkbaar onder invloed zijn, kunnen geen alcoholische dranken meer verkrijgen en indien zij de normale gang van zaken verstoren wordt hun de toegang tot het jeugdhuis ontzegd.
5.11 Overnachten in de lokalen is niet toegestaan.
5.12 Het gebruik en/of verhandelen van de door de wetteksten illegaal verklaarde drugs zijn verboden in en rond het jeugdhuis. Een overtreding van deze regel leidt tot zware sancties en zelfs mogelijk gerechtelijke vervolging.
5.13 Alcohol zijn ook drugs, al zijn ze legaal: geniet maar met mate.
5.14 Hij of zij die het jeugdhuis of materiaal van het jeugdhuis beschadigt, zal de schade vergoeden. De billijke vergoeding wordt door de Raad van Bestuur bepaald. Bij herhaling of bij weigering van vergoeding kan de toegang tot het jeugdhuis (tijdelijk) ontzegd worden door de Werkende Leden en RvB.
5.15 De openhouder heeft de eindverantwoordelijkheid van de baravond en staat in voor het goede verloop van de avond. Hij ziet erop toe dat er geen drank gratis weg wordt gegeven en dat de inhoud van de kassa klopt. Indien deze afspraken niet worden nagekomen, zal het tekort in de kassa worden verrekend bij de openhouder.
5.16 Het is ten strengste verboden om te roken in de gebouwen van het jeugdhuis

Laatst aangepast: 18/04/2011 (v2011-4-18)